תנאי שימוש - ממשק מלווים

‍** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה.

ברוך הבא לתנאי השימוש של הפלטפורמה לייצור דוחות פיננסיים בעבור לקוחות קצה שפותחה ע״י חברת פמילי ביז אחזקות בע"מ (להלן ובהתאמה "הפלטפורמה" ו-"החברה"). החברה עשויה להפעיל את הפלטפורמה בשיתוף עם צדדים שלישיים הנקשרים עם החברה, ביניהם סוכנים ו/או סוכני ביטוח ו/או מלווים פיננסיים ו/או יועצי משכנתאות ו/או כל אדם ו/או או ארגון אחר אשר נותן שירותי ליווי פיננסי ו/או כלכלי ללקוחות הקצה של החברה  ו/או של המלווה תוך שימוש בפלטפורמה  (להלן ובהתאמה: "המלווה" ו-"לקוח הקצה").

החברה תאסוף באופן אוטומטי בעבור לקוח הקצה את כל המידע הפיננסי מהגופים הפיננסיים אשר הוא לקוח/ה שלהם, ובעבורו ובהרשאתו בלבד תפיק החברה דוח אודות פרטיו הפיננסים (להלן:"הדוח" ו/או "התוצר(ים)"). בהתאם להוראות המפורשות של הלקוח הקצה, תוכל החברה לאפשר ללקוח הקצה להעביר ו/או לשתף באופן קל ופשוט את הדוח והתוצרים, ככל שיהיו, עם המלווה שלו. 

המלווה מצהיר ומאשר את הפרטים הבאים:
(א)   כי יש בידיו את כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים על מנת לפעול בפעילות בה הוא פועל, אשר במסגרתה הוא עתיד להיחשף לדוח ו/או התוצרים.
(ב) כי הוא המלווה של לקוח הקצה, ובמסגרת התקשרותו עם לקוח הקצה הוא קיבל את הסכמתו המפורשת בכתב, לרבות את ייפוי כוחו ו/או כל הסכמה נדרשת על פי דין, לקבל מלקוח הקצה, באמצעות שירותי הפלטפורמה, את הדוח ו/או התוצרים.
(ג) כי יעשה שימוש בדוח ו/או בתוצרים אך ורק לצורך ובמסגרת ההתקשרות שלו עם לקוח הקצה, וכי לא יעתיק ו/או יעביר לכל צד שלישי, ללא הסכמה מפורשת מלקוח הקצה, את הדוח ו/או התוצרים.
(ד) כי יקיים את הוראות החוק בכל הקשור לפרטיות המידע, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז – 2017 בכלל זה כל חקיקת משנה והנחיות כפי שתהיינה מעת לעת לפי חוק הגנת הפרטיות ו/או רשות להגנת הפרטיות בקשר עם המידע אודות לקוח הקצה אליו ייחשף במסגרת הדוח ו/או התוצרים .
(ה) כי ידוע לו שעל אף שהחברה נוקטת באמצעים סבירים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים בדוח ו/או בתוצרים הינם נכונים ומדויקים, ייתכנו מקרים שבהם יפלו טעויות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות במידע. בנוסף ידוע לו כי החברה תלויה בהתקדמות הרגולציה של הבנקאות הפתוחה (חוק שירות מידע פיננסי) ולרמת השירות של הגופים הפיננסים מהם החברה מושכת את המידע ועל כן יכולות להיות תקלות שאינן קשורות לחברה.
(ו) כי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אחריות ו/או הוצאה ו/או אובדן רווחים ו/או כל נזק עקיף או תוצאתי אחר, העלולים להיגרם למלווה, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש בפלטפורמה ו/או הדוח ו/או התוצרים, לרבות, אי דיוקים במידע ובנתונים כאמור.
(ז) כי הוא מתחייב על פי תיקון לסעיף 30א' לחוק התקשורת, התשס"ח–2008 הידוע גם כ"חוק הספאם", שישלח בקשות בתצורת SMS או בכל דרך אחרת רק ללקוחות אשר אישרו לו לעשות כן. והוא מתחייב כי בכל טענה של לקוח בדבר הפרה של פרטיות ו/או חוק הספאם הוא יישא באחריות ויפצה את החברה עם דרישתה הראשונה. 

העברת הדוח והתוצרים אל המלווה נעשית בהתאם להוראה מפורשת של לקוח הקצה. החברה לא צד להתקשרות שבין לקוח הקצה לבין המלווה ו/או הסוכן ו/או הארגון ו/או הסוכנות ו/או מי מטעמם, וכל מעשה ו/או מחדל שיעשו במסגרת התקשרותם, הינם באחריותם המלאה של הלקוח ושל המלווה.  

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכלליים של החברה יחולו על השימוש של המלווה בפלטפורמה. לפרטים נוספים אודות החברה ושירותיה אנא פנו אל תנאי השימוש הכללים המופיעים באתר https://www.familybiz.co.il/legal/terms ואל מדיניות הפרטיות המופיעה באתר https://www.familybiz.co.il/legal/privacy.

עודכן לאחרונה ב 15 למאי, 2023